Quá trình hình thành và hoạt động của An Nam Cộng Sản Đảng

An Nam Cộng Sản Đảng là một trong những tổ chức cách mệnh điển hình 30 của thế kỉ XX. Giai đoạn này nổ ra nhiều trào lưu cách mệnh với việc phát triển mạnh mẽ. Sự ra đời lần lượt của nhiều tổ chức cách mệnh đã lãnh đạo được người dân vùng lên đấu tranh chống thực dân có tổ chức và đúng hướng. Hãy cùng Bankstore.vn tìm hiểu cụ thể về tổ chức này qua nội dung bài viết trong tương lai.

Toàn cảnh lịch sử dân tộc dẫn tới việc ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam


Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của trào lưu cách mệnh toàn nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp, là việc khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin so với cách mệnh Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là việc kiện lịch sử dân tộc có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc cách mệnh Việt Nam, là một sự kiện lưu lại một mốc son chói lọi trên con phố phát triển của dân tộc bản địa ta.

Sự ra đời của Đảng CỘng sản Việt Nam là sản phẩm của sự việc kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước của nhân dân Việt Nam, là việc kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị được xây dựng ngay từ khi được thành lập (trong đó xác định đúng đắn con phố cách mệnh là giải phóng dân tộc bản địa theo phương hướng cách mệnh vô sản) đó là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam – môt Đảng vừa mới được thành lập nhưng đã giương cao được ngọn cờ lãnh đạo trào lưu cách mệnh Việt Nam; xử lý tốt nhất tình trạng rủi ro về đường lối cách mệnh, về giai cấp lãnh đạo cách mệnh diễn ra vào đầu thế kỷ XX, mở ra con phố và phương hướng phát triển mới cho đất nước và dân tộc bản địa Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc bản địa cùng chung tư tưởng và hành động để hoàn thành thắng lợi cuộc cách mang dân tộc bản địa dân chủ, từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó cũng là ĐK cơ bản quyết định phương hướng phát triển, con phố cách mệnh Việt Nam trong suốt 90 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương coi cách mệnh Việt Nam là một bộ phận của trào lưu cách mệnh thế giới đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mệnh thế giới, đã kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh mẽ của thời đại và đã tạo nên sự những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mệnh Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc bản địa và tiến bộ xã hội.

Hoàn cảnh ra đời An Nam Cộng Sản Đảng

Vào năm 1929, Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên là tổ chức hoạt động cách mệnh sôi nổi. Trong nội bộ đã thành lập nên các chi bộ cộng sản để hoạt động tích cực. Trong những khi đó, các thành viên của Hội hoạt động ở Bắc Kỳ có ý định muốn thành lập nên một Đảng cộng sản chính thống để lãnh đạo hoạt động cho trào lưu. Thay thế cho Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên lúc bấy giờ.

Xem Thêm  Vị trí địa lý - Điều kiện tự nhiên và Đặc điểm dân cư - xã hội của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Các Đảng viên tổ chức Đại hội I HVNCMTN vào năm 5/1929, họp đưa ra đề nghị giải tán Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành lập Đảng Cộng Sản. Ý kiến này được phần đông các đồng chí ủng hộ, còn sót lại phần nhở là phản đối kịch liệt.

Cuối cùng, Đoàn đại biểu xứ Bắc Kỳ đã thống nhất thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Lúc đó thì thanh niên và tổ chức đảng viên Nam kỳ quyết định phải tiến hành cải tổ hoạt động và huy động những người dân còn sót lại thành lập tổ chức cộng sản riêng.

Xem Thêm  Nước Việt Nam thời tam quốc: Tình hình - Bối cảnh và Bản đờ

Sự phân hóa lớn của tổ chức cách mệnh này đã dẫn tới sự thay đổi lớn. Các đồng chí cách mệnh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tình hình và sẵn sàng chuẩn bị cho việc thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ở xứ Nam Kỳ, An Nam Cộng sản Đảng chính thức ra đời tháng 11/1929 lãnh đạo quần chúng đứng lên đấu tranh chống quân xâm lược.

Vào tháng 8/1929, An Nam cộng sản Đảng được thành lập. Đại hội thành lập Đảng được tổ chức tại phòng 1, lầu 2 nhà số 1 ở đường Philippini thuộc phường Bến Thành, Quận 1, TP. TP. Hồ Chí Minh.

Vào trong ngày 7/11/1929 – 15/11/1929, Ban lâm thời chỉ huy của An Nam Cộng sản Đảng được lập nên. Đảng lựa chọn đóng trụ sở tại Sài Gòn, gồm có các đồng chí cốt cán là Châu Văn Liêm, Nguyễn Nghĩa, Ung Văn Khiêm, Đỗ Quảng, Huỳnh Quảng. Bầu đồng chí Châu Văn Liêm làm bí thư.

Đảng tổ chức các cuộc họp để lấy ra đường lối chính trị hoạt động chỉ huy đường lối đấu tranh. Huy động đông hòn đảo quần chúng nhân dân ủng hộ, đi theo và gia nhập Đảng để nuôi dưỡng trào lưu lớn mạnh hơn. Từ đó hỗ trợ cho công việc đánh đổ thực dân phong kiến giành nhiều thắng lợi.

hinh ảnh minh họa an nam cộng sản đảng

Đặc ủy của An Nam Cộng Sản Đảng

Những hoạt động của An Nam Cộng Sản Đảng

An Nam Cộng Sản Đảng sau thời điểm thành lập hoạt động sôi nổi với mục tiêu là lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho nhân dân đi đúng hướng, giành lại tự do. Thực hiện sứ mệnh xóa sổ nạn áp bức bóc lột, người dân cùng cực khổ sở, xây dựng chủ trương công nông, từng nước tiến lên chủ trương cộng sản.

Năm 1929 được nhận định và đánh giá là bước ngoặt lớn cho việc ra đời của tổ chức Đảng chân chính, thúc đẩy trào lưu đấu tranh của quần chúng lên rất cao. Rình rập đe dọa tới sự áp bức lâu dài của bọn thực dân và phong kiến. Ban lãnh đạo tổ chức thực hiện họp thường niên để đề ra rõ đường lối hoạt động, cách thức tổ chức. Từ đó nêu gương những đồng chí hoạt động tích cực, đóng góp nhiều, chỉnh đốn lại đồng chí còn chưa tích cực.

An Nam cộng sản Đảng hoạt động ngày càng mạnh với mạng lưới hệ thống tổ chức rộng lớn, tổ chức quần chúng hiệu quả ở những tỉnh Nam Kỳ. Ở Sài Gòn, Đảng đã lập ra Tổng công hội Nam Kỳ gồm có các công hội của xí nghiệp sản xuất, công hộ của thợ thủ công.

Xem Thêm  Hoàn cảnh lịch sử - Diễn biến - Kết quả - Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Tổ chức thực hiện tuyên truyền rộng rãi chủ nghĩa Mác LêNin tới những tầng lớp nhân dân. Gồm có công nhân, nông dân đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ người anh cả Liên Xô bảo vệ độc lập dân tộc bản địa, chống khủng bố.

những hoạt động của an nam cộng sản đảng

Sự hợp nhất An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với cương vị thay mặt của Quốc Tế cộng sản đã tổ chức triệu tập các đại biểu cốt cán của hai tổ chức là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng. Tập trung mọi người tại Cửu Long để tranh cãi về việc hợp nhất các tổ chức Đảng thành Đảng duy nhất lãnh đạo thống nhất đấu tranh cách mệnh.

Hội nghị chính thức diễn ra từ 6/1/1930 – 8/2/1930 với việc tham gia của nhiều đồng chí là Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu. Nguyễn Ái Quốc nêu lên những quan điểm và hành động sai lầm lúc các tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng tác động của quần chúng. Đồng thời phát biểu về sự việc cần thiết thành lập Đảng chung.

Sau cùng các thành viên đã thống nhất sẽ thành hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt làm cương lĩnh chỉ huy hoạt động cách mệnh. Ban chấp hành TW lâm thời Đảng hình thành với 7 đồng chí giữ vai trò cốt cán, Trịnh Đình Cửu sẽ đảm nhiệm vị trí chất lượng cao.

Nhiệm vụ đó là đánh đổ thực dân Pháp, phong kiến tàn ác, bọn tư sản phản cách mệnh, mang lại độc lập tự do cho nước ta. Từ đó, trào lưu đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta mở ra trang mới.

Nội dung bài viết trên đây của Bankstore.vn đã giúp đỡ bạn dành được một số thông tin hữu ích về tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng. Mong rằng những chia sẻ hữu ích này giúp đỡ bạn rõ hơn về lịch sử dân tộc nước nhà.

Xem thêm >>> Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Hoàn cảnh ra đời và Mục tiêu hoạt động

Xem thêm >>> Đảng là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Tại sao Việt Nam không cần đa đảng

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *