Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp diễn ra như thế nào? Lịch Sử 8 Bài 29

Sau lúc đặt ách thống trị và thực hiện các hành động đàn áp, các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp cũng được thi hành một cách nhanh chóng và triệt để. Có thể thấy, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của quân Pháp đã khiến xã hội ta có nhiều biến chuyển quan trọng. Cùng Bankstore tìm hiểu, phân tích về những chuyển biến tài chính xã hội Việt Nam cũng như những tác động của cuộc khai thác thuộc địa qua nội dung bài viết ở chỗ này!

BÀI 29 SỬ 8: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG BIẾN CHUYỂN VỀ KT, XH Ở VN


Lịch Sử 8

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005

Người đọc: Minh Thành

Xem toàn bộ: http://www.youtube.com/watch?v=wAgcgK…

Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP…

——————————-

Sơ lược sách:

Bài 1: Những cuộc cách mệnh tư sản đầu tiên

Bài 2: Cách mệnh tư sản Pháp (1789 — 1794)

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 4: Trào lưu công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX

Bài 7: Trào lưu công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX

Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và thẩm mỹ và nghệ thuật thế kỉ XVIII — XIX

Bài 9: Ấn Độ Thế kỉ XVIII — đầu thế kỉ XX

Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX

Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX

Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX

Bài 13: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 — 1918)

Bài 14: Ôn tập lịch sử dân tộc thế giới cận kim (Từ nửa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Bài 15: Cách mệnh tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mệnh (1917 — 1921)

Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 — 1941)

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc đấu tranh thế giới (1918 — 1939)

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc đấu tranh (1918 — 1939)

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc đấu tranh thế giới (1918 — 1939)

Bài 20: Trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở châu Á (1918 — 1939)

Bài 21: Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 — 1945)

Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa truyền thống thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 23: Ôn tập lịch sử dân tộc thế giới văn minh (Phần từ thời điểm năm 1917 đến năm 1945)

Xem Thêm  Tổng hợp thông tin về các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam

Bài 21: Cuộc kháng chiến từ thời điểm năm 1858 đến năm 1873

Bài 22: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 — 1884)

Bài 26: Trào lưu kháng chiến chống Pháp trong trong time cuối thế kỉ XIX

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và trào lưu chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về tài chính, xã hội ở Việt Nam

Bài 30: Trào lưu yêu nước chống Pháp từ trên đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài 31: Ôn tập lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời điểm năm 1858 đến năm 1918

———————————————————————-

Kho sách nói dành cho những người mù

http://www.facebook.com/AudioBooksFor…

http://www.youtube.com/user/AudioBook…

Tìm hiểu về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914)

Nhiều chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp được thực thi ngay sau khoản thời gian các cuộc bình định được hoàn thành. Lần thứ nhất cuộc khai thác thuộc địa này được diễn ra trong quy mô rộng lớn nhằm đặt ách thống trị một cách lâu dài và bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy.

Tổ chức cỗ máy Nhà nước của Pháp

 • Liên bang Đông Dương được quân Pháp thành lập trong đó có Việt Nam, Lào và Campuchia. Đứng đầu của liên bang này đây là Toàn quyền người Pháp.
 • Việt Nam là xứ duy nhất được chia thành ba xứ tương ứng với ba cơ chế cai trị hoàn toàn khác nhau.
  • Bắc Kì: xứ nửa bảo lãnh, đứng đầu Thống sứ Pháp.
  • Trung Kì: xứ bảo lãnh, đứng đầu Khâm sứ Pháp.
  • Nam Kì: xứ thuộc địa, đứng đầu Thống đốc Pháp.

Nhận xét về cỗ máy Nhà nước của Pháp

 • Ba cơ chế cai trì này được để ở ba miền chính của đất nước ta, mỗi xứ sẽ gồm nhiều tỉnh, dưới tỉnh đây là huyện, phủ và châu. Trong số đó, đơn vị cơ sở vẫn là làng và xã. Nhìn chung, toàn bộ mạng lưới hệ thống tổ chức cỗ máy nhà nước đều do quân Pháp chi phối và điều hành.
 • Cỗ máy cai trị này vô cùng chặt chẽ, tay sai của chúng tới tận những làng xã
 • Có sự kết hợp giữa cơ chế Nhà nước thực dân và phong kiến

chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và bộ máy nhà nước lúc bấy giờ

Sự phát triển tài chính trong chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Nhìn chung, chính sách tài chính của quân Pháp trong cơ chế cai trị của chúng đều nhằm đến việc bóc lột đến tận xương tủy nhân dân ta, cướp đoạt ruộng đất vơ vét tài sản đến cùng.

Nông nghiệp

 • Bóc lột tầng lớp nhân dân bằng địa tô và các khoản thu
 • Cướp đoạt ruộng đất một cách trắng trợn

Công nghiệp

 • Khai thác mỏ, kim loại, quặng để xuất khẩu kiếm lợi nhuận
 • Góp vốn đầu tư vào công nghiệp nhẹ: giấy, xay xát gạo, sản xuất gạch ngói, xi-măng…

Thương nghiệp

 • Độc chiếm tại thị trường nước ta cùng các nước thuộc địa về nguyên liệu
 • Đánh thuế nặng vào sản phẩm & hàng hóa nước ngoài để thu thuế
 • Mặt hàng Pháp được miễn thuế hoặc đánh thuế rất nhẹ
 • Tăng các loại thuế, thuế chồng thuế
Xem Thêm  Khái niệm - Nguyên nhân - Diễn biến và Hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới lần 2 - Lịch Sử 11

Giao thông vận tải

 • Được tăng cường tối đa để thuận lợi cho việc bóc lột tài chính và đàn áp nhân dân

chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và hình anh người nông dân bị bóc lột

Sự phát triển văn hóa truyền thống giáo dục dưới chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

 • Trong giai đoạn đầu, thực dân Pháp cho duy trì nền giáo dục phong kiến với nền móng Hán học
 • Năm 1905: Pháp cho cải cách giáo dục, mở ra một số trường học nhân tài nhằm phục vụ thực dân Pháp trong công cuộc đàn áp đô hộ.
  • Ấu học: ở khu vực xã thôn – dạy chữ Hán và Quốc ngữ.
  • Tiểu học: ở phủ và huyện – dạy chữ Hán, Quốc ngữ và tiếng Pháp.
  • Trung học: ở tỉnh – học chữ Hán, Quốc ngữ và tiếng Pháp là bắt buộc.

Nhận xét về văn hóa truyền thống giáo dục dưới chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

 • Thực dân Pháp hạn chế phát triển giáo dục
 • Phát triển theo phía bần cùng hóa, ngu dân hóa qua việc duy trì “văn hóa truyền thống làng”
 • Duy trì những thói hư tật xấu, không khuyến khích nhân dân mở mang con chữ
 • Chính sách văn hóa-giáo dục nhằm đào tạo ra cơ chế tay sai cho chúng, nhằm kìm kẹp nhân dân ta.

chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và sự phát triển văn hóa giáo dục

Chuyển biến về xã hội trong chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Dưới ách thống trị cùng những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp vô cùng tàn bạo và áp bức, xã hội Việt Nam không ngừng nghỉ bị phân hóa. Bên cạnh các giai cấp cũ trong xã hội phong kiến thì hình thành thêm các giai cấp và tầng lớp mới trong xã hội.

 • Giai cấp địa chủ phong kiến xưa: Đại bộ phận giai cấp này làm tay sai nô dịch cho Pháp trong quá trình vơ vét nhân dân ta, một số ít có tinh thần yêu nước.
 • Giai cấp nông dân: Với số lượng phổ biến và vô cùng đông hòn đảo, đây đây là giai cấp bị chà đạp, chèn lấn và bóc lột đến kiệt quệ. Họ là những người dân nông dân nghèo hen, những tá điền, công nhân… Do vậy, tầng lớp này sẵn sàng hưởng ứng tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa.
 • Tầng lớp tư sản: Xuất hiện ở cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX, tầng lớp này xuất thân từ chủ Marketing Thương mại nhỏ, chủ xí nghiệp, nhà thầu… họ cũng sẽ thực dân Pháp kìm hãm.
 • Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: Đó cũng là bộ phận nhỏ trong xã hội, có nguồn gốc từ chủ xưởng sản xuất nhỏ, viên chức thấp cấp, sinh viên, người làm nghề tự do… Họ là những người dân có tri thức, nhạy bén với thời thế, sớm có tinh thần cách mệnh.
 • Tầng lớp công nhân: Họ là tầng lớp có nguồn gốc từ nông dân, thao tác làm việc tại đồn điền, xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất…Nhìn chung, đời sống của công nhân vô cùng cực khổ, sẵn sàng đứng lên đấu tranh.

Chuyển biến về tài chính trong chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Tích cực

 • Cuộc khai thác của Pháp đã làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân ở nước ta.
 • Thành thị theo phía văn minh đã ra đời, đây là bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế thị trường hàng hoá, mang tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế thị trường cũ bị phá vỡ.
Xem Thêm  Chiến tranh thế giới lần 1: Nguyên nhân - Diễn biến - Tính chất và Hậu quả - Lịch Sử 11

Tiêu cực

Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác là vơ vét sức người, sức của nhân dân thuộc địa. Do vậy một số tác động ảnh hưởng tiêu cực trong cính sách tài chính của thực dân Pháp ở nước ta như:

 • Tài nguyên thiên nhiên nước ta bị khai thác cùng kiệt.
 • Nông nghiệp vẫn lạc hậu và dậm chân tại chỗ.
 • Công nghiệp thì phát triển nhỏ giọt, mất cân đối, và thiếu hẳn công nghiệp nặng.

=> Vì thế, nền kinh tế thị trường Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế thị trường chính quốc.

Hậu quả của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Nhận xét về đất nước ta cũng như những tác hại và hậu quả chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp có thể được tóm tắt qua các ý như sau:

Tiêu cực

 • Nền kinh tế thị trường dưới sự đô hộ của thực dân Pháp vẫn là một nền kinh tế thị trường nhỏ, phụ thuộc và còn lạc hậu, dậm chân tại chỗ
 • Tài nguyên thiên nhiên của nước ta bị khai thác cùng kiệt và triệt để dưới tay thực dân Pháp
 • Công nghiệp phát triển mất cân đối, công nghiệp nhẹ phát triển manh nha nhỏ giọt và chưa tồn tại bước đột phá, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

Tích cực

 • Dưới chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp kiểu mới: nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân đô hộ
 • Xuất hiện thành thị văn minh, nền kinh tế thị trường sản phẩm & hàng hóa ra đời => Phá vỡ nền kinh tế thị trường tự cung tự cấp lạc hậu

Đời sống người nông dân bị xáo trộn dưới chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Nhìn chung, dưới chính sách áp bức bọc lột cùng các cơ chế đàn áp, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, người nông dân Việt Nam bị bần cùng hóa, khổ cực hóa và có nhiều sự thay đổi đáng kể

 • Một số nông dân thành công nhân (tá điền, phu điền…)
 • Một số ra thành thị kiếm ăn (cắt tóc, kéo xe, làm phòng bếp…)
 • Một số làm ở những xí nghiệp sản xuất, xí nghiệp, hầm mỏ

Như vậy, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã có những tác động hai chiều đến đất nước ta, từ cỗ máy nhà nước, chính sách tài chính, văn hóa truyền thống giáo dục, xã hội cho tới những tầng lớp. Sự cai trị và đô hộ của thực dân Pháp đều nhắm vào mục đích vơ vét bóc lột nhân dân, khai thác tối đa và hết sạch tài nguyên môi trường xung quanh.

Hi vọng với những thông tin phía trên đã hỗ trợ cho bạn những kiến thức có ích phục vụ quá trình nghiên cứu và học tập. Nếu có bất kì vướng mắc nào hay có những đóng góp gì cho chủ đề về chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, mời bạn để lại nhận xét phía dưới để chúng mình cùng trao đổi thêm nhé!

Xem thêm >>> Khởi nghĩa Yên Thế Lịch sử hào hùng 11: Nguyên nhân, Tóm tắt diễn biến, Tính chất và Kết quả

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *