Liên danh là gì? Nhà thầu liên danh và hợp đồng liên danh?

Liên danh là thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong hoạt động đấu thầu. Nó thể hiện sự hợp tác giữa các nhà thầu trong việc dự thầu và thực hiện một mục tiêu chung. Các doanh nghiệp có ý tưởng chung có thể hợp tác lại với nhau để tham gia vào đấu thầu và đạt được lợi ích chung. Để đảm bảo hiệu quả hợp tác này, các nhà thầu phải thiết lập một hợp đồng liên danh, trong đó mỗi bên vẫn có quyền và nghĩa vụ độc lập. Lợi ích của việc liên danh được chia sẻ dựa trên hiệu quả đảm bảo công việc chung của các bên liên kết hợp tác.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đấu thầu năm 2013,

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Liên danh là gì? Nhà thầu liên danh và hợp đồng liên danh?

Dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:1900.6568

1. Khái niệm về Liên danh:

Liên danh là một khái niệm phổ biến trong đấu thầu. Hoạt động liên danh được thực hiện khi các nhà thầu muốn hợp tác và tham gia vào một dự án cụ thể.

Trong đấu thầu, liên danh là hình thức hợp tác giữa nhiều nhà thầu dưới một tên gọi chung. Họ thực hiện công việc vì lợi ích chung và xác định nghĩa vụ của từng nhà thầu cụ thể.

Hoạt động liên danh được thực hiện khi một nhà thầu độc lập không đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư hoặc yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Khi đó, có sự tham gia của nhà thầu khác để đảm bảo điều kiện và đáp ứng các yêu cầu tham gia dự án.

Các đặc điểm của liên danh:

Trong quá trình thực hiện liên danh, các thành viên không cần thiết lập một pháp nhân mới. Họ chỉ cần hợp tác như bình thường để thực hiện dự án chung.

Trong liên danh, sẽ có một nhà thầu đứng tên và đại diện cho liên danh. Thành viên này cũng đảm nhận việc điều hành và tổ chức công việc chung, giúp các nhà thầu đạt được lợi ích từ hợp tác chung.

Liên danh kết thúc khi các nghĩa vụ trong hợp đồng với chủ đầu tư hoàn thành. Các bên nhận được lợi ích của mình sau khi gói thầu hoàn thành.

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

Liên danh trong tiếng Anh được gọi là Joint name.

Nhà thầu liên danh trong tiếng Anh được gọi là General name of contractor.

Hợp đồng liên danh trong tiếng Anh được gọi là Partnership contracts.

3. Về nhà thầu liên danh:

Khái niệm:

Liên danh là hình thức hợp tác giữa nhiều nhà thầu để tham gia đấu thầu hoặc thực hiện một dự án khi mà nhà thầu độc lập không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư hoặc yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu liên danh là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp đứng tên để cùng nhau dự thầu dưới tư cách là nhà thầu liên danh. Các doanh nghiệp này thực hiện hoạt động hợp tác để đảm bảo điều kiện và chất lượng tham gia gói thầu.

Mỗi nhà thầu liên danh thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án theo hồ sơ mời thầu, nhằm đạt được mục đích chung trong hợp tác.

Nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu cùng với nhà thầu khác trong một đơn vị dự thầu. Họ hợp tác để thực hiện gói thầu tốt nhất và tìm kiếm lợi ích mà không thể đáp ứng nếu tham gia một mình.

Khi tham gia liên danh:

Nhà thầu có thể tham gia đấu thầu một mình nếu đáp ứng đủ điều kiện và khả năng. Trong trường hợp khác, họ có thể tham gia đấu thầu cùng với nhà thầu khác trong một đơn vị dự thầu.

Các thỏa thuận phải được lập và phản ánh trách nhiệm và quyền lợi của từng bên khi tiến hành hợp tác. Điều này được gọi là thỏa thuận liên danh hoặc hợp đồng liên danh và phải được thực hiện bằng văn bản.

Công ty có nhu cầu có thể liên danh với công ty khác để tham gia đấu thầu, miễn là tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đối với nhà thầu liên danh.

– Nguyên nhân để nhà thầu liên danh:

Nguyên nhân chủ yếu có hai nhóm:

+ Trong trường hợp một doanh nghiệp đơn lẻ không đủ năng lực để thực hiện gói thầu. Có thể họ không đáp ứng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

+ Các thành viên trong liên danh muốn tối ưu công việc trong hồ sơ mời thầu phù hợp với năng lực của mình mà không phải chịu trách nhiệm như nhà thầu phụ. Điều này đảm bảo năng lực, chất lượng công việc và lợi ích tương xứng.

Quy định pháp luật về nhà thầu liên danh:

Khoản 35, Điều 4 Luật Đấu Thầu quy định:

“Nhà thầu chính chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.”

Mục h, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu Thầu quy định:

“Nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”

Khoản 3, Điều 5 Luật Đấu Thầu quy định:

“Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Khoản 6, Điều 11 Luật Đấu Thầu quy định:

“Trường hợp liên danh tham dự thầu, từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị của bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.”

Khoản 1, Điều 65 và 71 Luật Đấu Thầu quy định:

“Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng.”

Với hình thức liên danh, các thành viên không phải thành lập một pháp nhân mới. Họ chỉ cần hợp tác như bình thường với quyền, lợi ích và tư cách thành viên chung. Liên danh kết thúc khi các nghĩa vụ trong hợp đồng với chủ đầu tư hoàn thành. Trong quá trình liên danh, các nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ của mình tương ứng.

4. Hợp đồng liên danh là gì?

Hợp đồng liên danh là hợp đồng được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên kết và hợp tác. Hợp đồng này được sử dụng khi các bên có nhu cầu liên danh để tham gia vào đấu thầu hoặc thực hiện một dự án với một đối tác thứ ba không phải là các bên liên danh.

Trong đó, các bên liên danh đứng chung ở phía dự thầu, thực hiện công việc vì mục tiêu chung. Bên còn lại là đối tác thực hiện công việc của họ. Hợp đồng liên danh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực đấu thầu. Các bên tham gia liên danh hợp tác và liên kết lại với nhau để tham gia vào gói thầu dự án. Hợp đồng có hiệu lực và ràng buộc các chủ thể đứng ở phía dự thầu.

Đặc điểm của hợp đồng liên danh:

Trong liên danh, các nhà thầu vẫn giữ tính độc lập trong tư cách pháp nhân của họ. Tuy nhiên, liên danh không tạo ra một pháp nhân mới mà chỉ xác định hợp tác và thực hiện công việc chung mang lại lợi ích tốt nhất cho các bên.

Người đại diện liên danh có thể là một thành viên hoặc nhiều thành viên trong liên danh.

Liên danh là một hình thức phổ biến trong các dự án đầu tư kinh tế hiện nay. Các bên tham gia liên danh góp vốn vào dự án và thỏa thuận, ký kết hợp đồng. Điều này cho phép họ xác định vai trò và quyền lợi tốt hơn trong các đóng góp và nghĩa vụ. Thay vì phải làm nhà thầu phụ mà không được chia sẻ lợi ích một cách công bằng.

Trong hợp đồng liên danh sẽ có mô tả chi tiết về nhiệm vụ, tỷ lệ góp vốn và phương thức hạch toán, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia liên danh. Các nhà thầu sẽ tiến hành thỏa thuận để xác định lợi ích và nghĩa vụ chung của các bên tham gia.

5. Hợp đồng liên danh bao gồm những nội dung nào?

Mỗi hợp đồng liên danh có thể có những nội dung khác nhau về nghĩa vụ, quyền lợi và tỷ lệ góp vốn của từng thành viên. Tuy nhiên, bất kể hợp đồng liên danh nào, luôn phải đảm bảo các yếu tố sau:

– Danh tính của các bên tham gia liên danh.

– Tên và đại diện của các bên tham gia liên danh.

– Phân chia nhiệm vụ của từng thành viên trong liên danh.

– Nguyên tắc hoạt động và quy định hạch toán của liên danh.

– Quản lý tài chính trong liên danh.

– Trách nhiệm của từng bên và đại diện liên danh khi ký kết hợp đồng.

– Điều khoản về trường hợp bất khả kháng.

– Sự phạt và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng liên danh.

– Giải quyết tranh chấp (nếu có) trong hợp đồng liên danh.

Các thông tin này giúp xác định rõ đối tượng và trách nhiệm tương ứng và đảm bảo hiệu quả của việc hợp tác như mục tiêu đã đề ra.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.