NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Nhằm đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức và các cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân thống nhất theo quy định của pháp luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, căn cứ theo Tổng cục Thuế có một số nội dung cần được lưu ý như sau:

1.Đối tượng phải quyết toán thuế

1.1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Người cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm, nộp thừa phải hoàn, bù trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo.

Các cá nhân đã có mặt tại Việt Nam được tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân là người nước ngoài đã kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam kê khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Đối với trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc các cá nhân,tổ chức khác quyết toán thuế căn cứ theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoắc các cá nhân, tổ chức khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế Thu nhập cá nhân thì phải nộp thêm hoặc sẽ được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương đồng thời thuộc vào diện giảm thuế do hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho các cá nhân tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

1.2. Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Các tổ chức và người trả tiền lương và tiền công có trách nhiệm hoàn thành thuế thu nhập bất kể có đánh thuế khấu trừ hay không và hoàn thành thuế thu nhập thay cho những người ủy quyền. Trường hợp cá nhân đã ủy quyền chấm dứt nộp thuế TNCN cho tổ chức mà sau khi quyết toán, tổ chức trả thu nhập phải nộp thêm thuế thu nhập cá nhân từ 50.000 đồng trở xuống và thuộc đối tượng được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân khi hoàn thành thuế thu nhập cá nhân được trả thu nhập đó tạ hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế Thu nhập cá nhân trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

1.3. Đối với ủy việc quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập cụ thể như sau:

Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một địa điểm và thực tế làm việc tại địa điểm đó tại thời điểm tổ chức, cá nhân chịu thuế đóng, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng theo năm dương lịch. Trong trường hợp cá nhân là người lao động chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách tổ chức cũ, loại hình công ty, tổ chức cũ và mới chuyển thành cùng một hệ thống thì mọi người được ủy quyền quyết toán thuế cho các tổ chức mới.
Đối với các cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và làm việc tại nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, kể cả trường hợp không làm việc từ đủ 12 tháng trở lên. một năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và được khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% khi không có yêu cầu phải hoàn thành các khoản thuế đối với khoản thu nhập đó.
Sau khi cá nhân chấp thuận việc đóng thuế, tổ chức trả thu nhập đã hoàn thành việc đóng thuế thay cho cá nhân đó. Trường hợp cá nhân được xác định là đối tượng trực tiếp khai với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh hoàn thuế TNCN. Chỉ phát hành phiếu khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ở góc dưới bên trái của phiếu thuế khấu trừ ghi nội dung: “Công ty … quyết định nộp thuế Thu nhập cá nhân thay cho Ông / bà …. ( theo ủy quyền) theo dòng (số thứ tự)… của Phụ lục bảng kê 05-1 / BK TNCN ”để cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
2.Đối tượng không cần phải quyết toán thuế:

2.1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công đối với các trường hợp sau không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hàng năm sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trong trường hợp này, người được miễn thuế tự xác định mức trợ cấp và không phải nộp hồ sơ thông báo. Nộp thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế;
Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn, quyết toán thuế trong kỳ báo cáo thuế tiếp theo;
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập bình quân của tháng khác trong năm không quá 10 triệu đồng và nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10 %. Nếu không có đơn nào được thực hiện, thì không phải đánh thuế cuối cùng cho phần thu nhập này;
Các cá nhân có bảo hiểm nhân thọ (ngoại trừ bảo hiểm hưu trí cho tư nhân) được mua từ chủ nhân của họ. bảo hiểm), bảo hiểm không bắt buộc khác với phí bảo hiểm cộng dồn mà người sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10%, nếu không bắt buộc thì không phải tính thuế đối với phần thu nhập này;

2.2. Đối với các cá nhân, tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trong trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

.

Bài viết trên đây đã tổng hợp thông tin về những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các công ty dịch vụ kế toán ngoài. Họ sẽ giúp bạn lo toàn bộ mọi thứ, để bạn có thể chuyên tâm phát triển doanh nghiệp.

.